Category (53)

ID : 68215
Last Update : 21/08/2555 09:12 Preview : 15,013
มีทั้งลวดแข็ง และ ลวดอบนิ่ม ตั้งแต่ 8 mm ถึงขนาดเล็ก 0.35 mm
ID : 68219
Brand : GOLDEN LIGHT
Last Update : 27/11/2555 11:34 Preview : 17,236
สายเชื่อมสายอ๊อก "GOLDEN LIGHT " WELDING CABLE
ID : 68223
Last Update : 06/10/2555 07:22 Preview : 18,551
ID : 68247
Last Update : 29/06/2555 12:22 Preview : 24,355
BARE STRANDED CONDUCTORS สายทองแดงเปลือยล่อฟ้า ตั้งแต่ 4 sq.mm. - 240 sq.mm.
ID : 69913
Brand : FURUKAWA
Last Update : 12/07/2556 07:44 Preview : 20,855
ทองแดงแผ่น BUSBAR ขนาดหน้ากว้าง 25 ม.ม. ขนาดความหนา 3 ม.ม. ใช้สำหรับงานไฟฟ้าและวางระบบป้องกันฟ้าผ่า 1 ม้วน น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม
ID : 69915
Brand : FURUKAWA
Last Update : 23/05/2556 05:14 Preview : 15,270
ทองแดงแผ่น Busbar ขนาดหน้ากว้าง 25 ม.ม. ขนาดความหนา 6 ม.ม. 1 ม้วน หนักประมาณ 80 กิโลกรัม
ID : 69916
Last Update : 24/01/2556 16:33 Preview : 14,355
ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 m.m. Copper wire diameter 0.35 m.m.
ID : 69921
Last Update : 06/10/2555 07:25 Preview : 12,036
ID : 69922
Last Update : 14/07/2555 10:04 Preview : 11,274
ID : 69923
Last Update : 14/07/2555 10:10 Preview : 11,333
ID : 69924
Last Update : 14/07/2555 10:21 Preview : 11,559
ID : 69925
Last Update : 27/11/2555 11:41 Preview : 12,016
ID : 69926
Last Update : 17/07/2555 13:47 Preview : 11,350
ID : 69927
Last Update : 27/11/2555 11:38 Preview : 12,610
ID : 69928
Last Update : 27/11/2555 11:38 Preview : 12,037
ID : 69929
Last Update : 14/01/2556 14:43 Preview : 13,776
สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 mm2 (Down Conductor size 50 mm2) ใช้สำหรับงานวางระบบป้องกันฟ้าผ่า
ID : 69930
Last Update : 23/08/2556 15:08 Preview : 20,541
สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 mm2 Stranded Copper Conductor 70 mm2 (Down Conductor) ความยาวสามารถสั่งตัดได้ความความต้องการ ใช้สำหรับงานวางระบบป้องกันฟ้าผ่า
ID : 69931
Last Update : 26/12/2555 11:17 Preview : 13,748
สายทองแดงเปลือย ขนาด 95 mm2 Stranded Copper Conductor size 95 mm2 (Down Conductor) ใช้สำหรับการวางระบบป้องกันฟ้าผ่า
ID : 69932
Last Update : 27/06/2556 01:40 Preview : 14,452
ID : 69935
Last Update : 27/11/2555 11:36 Preview : 11,159